Site Overlay

Yksityiset

Rikosoikeus

Rikosasiassa avustajan käyttö on mahdollista jo esitutkintavaiheessa, minkä myötä asiakkaan oikeuksien toteuttaminen ja puolustaminen on tehokasta läpi rikosprosessin. Perinteisten rikoslajien lisäksi erikoisosaamiseemme kuuluvat lapset ja nuoret rikoksen uhreina ja tekijöinä, mutta myös talousrikokset kuten velallisen rikokset, kirjanpitorikokset, petokset ja verorikokset sekä näihin liittyvät liiketoimintakiellot.

Palveluihimme kuuluvat tutkintapyynnön laatiminen, avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnin eri vaiheissa sekä korvausten periminen. Tämän lisäksi hoidamme lähestymiskieltoasioita.

Palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja laadun perusteella. Toimeksiannon yhteydessä selvitämme asiakkaan puolesta mahdollisuuden kattaa oikeudenkäyntikulut oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoin.

Oikeudelliset asiat viranhoidossa

Viranomaistoiminnan turvaamispyrkimyksistä huolimatta eräät ammattiryhmät kohtaavat työssään yhä enenevissä määrin tilanteita, joissa virkamiehen henkeä, terveyttä tai henkilökohtaista vapautta kohtaan tehdään rikos. Lisäksi virkamiestä voidaan syyttää virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai lainvastaisesta voimakeinojen käyttämisestä.

Palveluihimme kuuluvat asiakkaan oikeuksien tehokas toteuttaminen ja puolustaminen viranomaisissa ja oikeudenkäynnissä avustaminen sekä korvausten periminen.

Oikeudenkäynnit hallintoasioissa

Viranomaisten tekemillä hallintopäätöksillä on merkittävä vaikutus yksityishenkilöiden arkielämään, minkä vuoksi asiakkaan oikeuksien turvaamisen ja toteuttamisen on oltava tehokasta läpi hallintoprosessin. Hallintopäätöksiä koskeva erimielisyys ratkaistaan hallintotuomioistuimissa. Erikoisosaamiseemme kuuluvat kansalaisuus- ja ulkomaalaisasiat.

Palveluihimme kuuluvat valituksen laatiminen ja oikeudenkäynnissä avustaminen.

Perhe- ja perintöoikeus

Tiettyjä perhesuhteissa tapahtuvia muutoksia kohtaan voi varautua. Oikeudellisen asiantuntijan ja huolellisen harkinnan avulla ylimääräisiä huolia ja riitoja voidaan vähentää ennakollisesti. Perheoikeudellisissa asioissa olisi ensisijaista löytää sovinnollinen ratkaisu ottaen huomioon sen merkityksellisyys osapuolten tuleville tarpeille ja intresseille. Kaikissa tilanteissa tässä ei kuitenkaan onnistuta, jolloin asian saattaminen tuomioistuimen ratkaistavaksi on välttämätöntä.

Palveluihimme kuuluvat neuvottelut, sovittelumenettelyt ja mahdolliset oikeudenkäynnit. Lisäksi hoidamme perunkirjoituksia ja perinnönjakoja niissä tilanteissa, kun osakkaat saavat sovittua jaosta. Riitatilanteissa toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja – jakajana. Lisäksi laadimme asiakirjoja kuten testamentteja.

Scroll Up